Tekentherapie op school

Werkwijze

Het doel van de tekentherapie op school is om leerkrachten te ondersteunen bij leerlingen die opvallen in de klas en handvatten te bieden voor de leerkracht en de leerling. Kinderen die vastlopen en niet meer kunnen leren, die opvallen in hun gedrag en buiten de groep vallen, krijgen via tekenen de mogelijkheid om zich te uiten. Dit kan een opening bieden, een zetje in de rug. Het kan de leerling bewuster maken van zichzelf en uitnodigen open te staan. Zo kan het weer komen tot leren.
In samenwerking met de interne begeleidster en de leerkracht en na toestemming van de ouders kan met het tekenen worden aangevangen.
In de tekening is het kind de baas. Het tekent over zijn gevoels- en gedachtenwereld. Zo wordt na een paar keer tekenen duidelijk wat het kind bezighoudt en wat zijn hulpvraag is. Ook de leerkracht formuleert zijn of haar hulpvraag. De verschillende hulpvragen worden naast elkaar gezet en een plan wordt opgesteld met gerichte doelen.
Na een vijftal keren te hebben getekend wordt er een verslag gemaakt en advies gegeven aan de leerkracht en de interne begeleidster van de school. Des gewenst kan het tekenen worden voortgezet.
Een eindgesprek wordt gehouden met de ouders, zo nodig in samenspraak met de sociaal maatschappelijk werkster van de school, de leerkracht en de interne begeleidster.

Wat doet tekenen?

Tijdens het tekenen kan het kind ontspannen, het hoeft even niet te presteren of te leren, het is niet meer alleen met het hoofd betrokken maar werkt meer vanuit het gevoel en de intuïtie. Het maken van tekenopdrachten prikkelt tot het zoeken naar eigen oplossingen, het stimuleert de creativiteit en de fantasie. Het zelf mogen vormgeven, inkleuren en versieren en het werken met mooie materialen versterkt het zelfvertrouwen van het kind. Door de fantasie te prikkelen leren kinderen hun gedachten vorm te geven en onafhankelijker te denken. Zo kan tekenen bijdragen aan het herstellen van de balans in het kind.